Manglende understellsnummer og krav om dokumentasjon av deler og arbeid

Vegdirektoratet sendte den 21. oktober 2016 ut et forslag på høring vedr. endring når det gjelder krav til innpreget understellsnummer og krav til dokumentasjon av deler samt utført arbeid.
Vegdirektoratets forslag gjelder bilforskriften og er i praksis både en skjerping og en videreføring av gjeldende krav i Kjøretøyforskriften.

AMCAR har vært svært kritiske til dagens praksis. AMCAR opplever nå, spesielt i etterkant av innskjerpingen av PKK-rutinene, en stor pågang fra bileiere som har fått mangel på grunn av manglende / ikke påvist understellsnummer. Bevisbyrden for å verifisere kjøretøyets identitet pålegges i slike tilfeller bileier. Dette, i kombinasjon med at offisiell id.-merking fra kjøretøyprodusent ikke tillegges stor nok vekt, medfører at bileier ofte kan stilles i en svært vanskelig situasjon.
Pålagt innpregede understellsnummer kan etter flere års bruk av kjøretøyet være svært vanskelig å lokalisere. Det er også svært problematisk at bileiere ofte stilles til ansvar i nevnte situasjon, siden det i de fleste tilfeller ikke er skrevet merknad i Kjøretøyopplysningene hvor kjøretøyets understellsnummer var / er preget. De belastningene som vi nå ser blir pålagt bileier skyldes utelukkende etatens manglende interne opplysninger og dokumentasjon av disse ved førstegangs registrering. Dette gjelder kjøretøyer som på tidspunkt for førstegangs registrering sannsynligvis hadde understellsnummer innpreget i ramme eller i bærende konstruksjonsdel.

AMCAR anser derfor dagens praksis som svært kritikkverdig da forvaltningen pålegger bileier å forevise preget understellsnummer. AMCAR mener etaten stiller urimelige krav til bileiere, da man ikke kan hverken kreve eller anta at en ikke bilkyndig bileier skal vite hvor kjøretøyets understellsnummer var / er preget. Man må imidlertid kunne både anta og kreve at etaten selv skal ha kontroll på både plassering og preging av et understellsnummer, da det tross alt er etaten som har innført kravet og godkjent kjøretøyet på bakgrunn av at det på tidspunkt for registrering tilfredsstilte gjeldende krav!

AMCAR påpekte i vårt høringssvar de problemer vi opplever med dagens praksis. En videreføring og innskjerping av eksisterende krav var derfor noe vi var skeptiske til.
AMCAR ble heldigvis hørt, og den videreføringen / innskjerpingen som nå trer i kraft fra 01.02.2017 vil gjøre hverdagen lettere for bileieren.

Forskriftstekst vil bl.a. inneholde følgende endringer vedr. understellsnummer.

-Understellsnummer må ikke påføres av andre enn fabrikanten eller under oppsyn av godkjenningsmyndigheten.
-Etaten vil nå selv ta mer ansvar, da det er forskriftsfestet at plasseringen av det pregede understellsnummeret skal være angitt som merknad i vognkort.
-Det vil også ved førstegangs registrering i Norge tas bildedokumentasjon av det pregede understellsnummer.
-Kravet vil gjelde for kjøretøy som registreres i Norge f.o.m 1. februar 2017.
-Det stilles ikke krav om å prege inn understellsnummer på kjøretøy som er godkjent i Norge uten innpreget understellsnummer før 1. februar 2017.

Forskriftstekst vil inneholde følgende krav når det gjelder dokumentasjon av utført arbeid og benyttede deler:

-Det påhviler den som framstiller kjøretøy for godkjenning å dokumentere utført arbeid og benyttede delers / komponenters opprinnelse. Dokumentasjon for utført arbeid kan være dokumentasjon fra verksted, egenerklæring når arbeidet er utført av Kjøretøyeier selv på eget kjøretøy, foto eller lignende. Dokumentasjon for deler kan være registreringsdokumenter, fortollingsdokumentasjon, kjøpekontrakter, salgsmelding, kvitteringer, foto, egenerklæring eller lignende.
(Sistnevnte vil i praksis ikke bety noe realitetsendring da AMCAR erfarer at dette mer eller mindre har vært innarbeidet som praksis i en lengre periode. Eneste forskjell er at man nå også må dokumentere utført arbeid. Pålagt krav vil i hovedsak gjelde ombygde kjøretøy. Krav om dokumentasjon av utført arbeid vil stort sett dekkes av allerede pålagt krav om dokumentasjon av benyttede deler og vil derfor ikke medføre nevneverdig ekstrabelastning for bileier.)

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse