Bilstatsbudsjett for 2018 - forslagene...

Forslagene i statsbudsjett for 2018 for oss bilentusiaster er av marginal karakter, med ett gledelig unntak. Man kan selvfølgelig ergre seg over at ladbare biler får litt mindre fradrag i avgiftene og at ladbare biler nå også inkluderer rene elbiler, ikke bare ladbare hybrider. AMCAR er faktisk veldig enig i at «alle må bidra». Og organisasjonen sa allerede i 2013 at det ikke ville være mulig å opprettholde en fornuftig og rettferdig engangsavgiftspolitikk hvis ikke også de bilene med de laveste utslippen bidro til felleskapet, spesielt elbiler. De bruker akkurat like mye vei og infrastruktur som ikke-ladbare biler. Og de krever mer i relasjon til infrastrukturen som kreves på strømnettet. Så at disse bilene også må begynne å betale avgifter er fornuftig. Det som vi derimot ikke synes er fornuftig er vektavgiften som prinsipp.
AMCAR har gjennom vårt 40 år lange virke sett at Finansdepartementet «elsker» vektavgift. Det ser ut til å være den viktigste bilavgiften vi har. Avgiften som i utgangspunktet regulerer hvor stor bil og hvor mye komfort og sikkerhet en bilkjøper skal få lov/råd til å unne seg. For det er et faktum, som mange ganger har blitt pekt på, at vektavgiften er en indirekte avgift på sikkerhet. Jo mer teknisk utstyr, automatiske sikkerhetsprosesser og karosserisikkerhet man pakker inn i en bil – jo tyngre blir den. Ergo – man må betale ekstra avgifter for en sikrere bil. Regjeringens argument om veislitasje fra en bil som er noen hundre kilo tyngre er nesten ikke av akademisk interesse en gang. Tungbiltrafikken sliter vegen, ikke personbilene. Så de som kjører de sikreste bilene har altså betalt mest avgifter, og nå skal de betale enda mer. Det henger ikke på greip! AMCAR er enige at en bil er en bil, og i den grad biler skal betale avgifter så må det gjelde for alle. Men vi er uenig i hvilke avgiftskomponenter som er best egnet. Vi mener prinsipielt at en stykkavgift og CO2-komponent er den beste løsningen. For elbilene kunne man i dette tilfellet ha sett på om kanskje MVA hadde vært en bedre løsning, samtidig som man hadde redusert vektavgiften og økt CO2-avgiften for de resterende biltypene. Det siste er dog litt kortsiktig; da nye WLTP-målinger vil gi de fleste biler et mer reelt utslipp, eller høyere CO2-utslipp om du vil. Men det er mer saker i statsbudsjettet for 2018. Elbiler skal ikke betale trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift, og det foreslås å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen. For bilhobbyfolket er det verdt å merke seg at regjeringen går inn for å bytte ut årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift. Ordningen innebærer at de som betaler forsikringen sin i månedlige terminer vil få delt opp avgiften. Dermed unngår de én stor, årlig faktura som i dag. Dette vil jevne ut den økonomiske belastningen for eierne. Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Eier kan også slippe å betale avgift dersom kjøretøyet avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom det ikke brukes i vinterhalvåret. Det er bra for oss bilhobbyfolk.
Enn videre, og meget gledelig, regjeringen åpner opp for beregning av avgift for kjøretøy uten godkjente CO2-data. Dette er en sak AMCAR har jobbet med siden 2008. Kjøretøy produsert for det amerikanske markedet har ikke oppgitt europeiske utslippsdata. Disse kjøretøyene har imidlertid oppgitt drivstofforbruk målt etter amerikansk standard (US Environmental Protection Agency (EPA)), som kan omregnes til CO2-utslipp. Vegdirektoratet opplyser at EPA-verdier vil kunne legges inn i motorvognregisteret, slik at disse vil kunne benyttes ved beregningen av engangsavgiften for de aktuelle kjøretøyene. Det vil kreve systemtekniske endringer, og det er noe usikkerhet om når det vil kunne være på plass. Vegdirektoratet har oppgitt 1. januar 2018 som en tentativ dato. For de biler som ikke kan beregnes etter CO2-tall eller EPA-tall foreslås det, for å få en bedre sammenheng mellom avgiftsberegningen etter utslipp av CO2 og slagvolum, foreslås det å justere satsene i slagvolumkomponenten noe. Så som tidligere år har regjeringen levert bilavgiftsbudsjett som ikke får de dramatiske utslagene for de som har bil som hobby. Særinteresseforeninger som bilbransjen, miljøorganisasjonene og elbilforeningen er ikke fornøyde. Men på generelt grunnlag mener AMCAR at forslagene om endringer nesten er som forventet og i tråd med hva folk flest har som oppfatning av hvordan dette bør være skrudd sammen bør være. Og det er de som er vinnere denne gangen dersom forslagene overlever forhandlingene.

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse