Tilbake til artikler

21. januar 2019

Flere positive meldinger til kjøretøyhobbyen - AMCAR

refuelstand_klipp.jpg

Nyheten om at avgiftsfritaket for engangsavgift for biler reduseres, fra 30 år til 20 år, har virkelig blitt positivt mottatt i kjøretøyhobbyen. Men det finnes flere meget positive signaler til kjøretøyhobbyen fra den nye regjeringsplattformen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Ett av dem kanskje den aller viktigste for alle kjøretøyentusiaster.

For under kapittelet for «Klima- og miljø» står det at den nye regjeringen vil; «Følge opp enigheten i Stortinget ved behandlingen av energimeldingen for å redusere klimagassutslipp». Dette har en direkte relevans til det AMCAR har arbeidet med i Stortinget og opplyst om tidligere, etter behandling av energimeldingen. Regjeringen gikk inn for 98E0 som sikringskvalitet (Prop. 1 S 2017–2018) - når man skulle fase inn E10. Den proposisjonen er behandlet av stortinget, som ordlyden refererer til. Og slik AMCAR oppfatter det er det en bekreftelse på at 98 okt E0 etableres som sikringskvalitet. I diskusjoner om hvordan dette skal gjennomføres er det kommet opp et forslag om at det skal ses på en regionsvis fordeling når det gjelder dekningsgrad for stasjoner som skal føre 98 E0. Det betyr at bruk av kjøretøy, som ikke kan bruke 95 okt E10 og kjøretøyhobbyen, sikres ved at det ved lov skal forefinnes sikringskvalitet 98 E0 drivstoffkvalitet på stasjonsnettet når man faser inn E10.

Videre kan man lese følgende i kapittelet «Om kulturminnevern»; «Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner». Med tanke på at AMCAR og LMK sammen nettopp har gått i gang med å fremme saken om «vern og fredning av løse kulturminner - særlig verneverdige kjøretøy» - er slike enigheter i en flertallsregjering viktig. Det er viktig at vi søker ved lov om at noen kjøretøy, som særlig formidler norsk historie og kultur, blir tatt vare på. Et forsterket fokus på kulturminnevern fra dagens regjering vil åpne opp for en langt mer realpolitisk behandling av saken som vi fremmer.

Til slutt, og kanskje viktigst å merke seg - under «Samferdsel» kan man i den nye regjeringsplattformen lese at regjeringen vil: «Legge vekt på behovene til bil- og motorsykkelentusiaster der kjøretøy brukes til fritid og hobby». Det betyr i praksis at dagens regjering anerkjenner kjøretøyhobbyen som en positiv aktivitet i samfunnet som må hensyn tas når nye regler utarbeides.

Så én ting er å legge til rette for en rimeligere tilgang av entusiastkjøretøy, det er positivt og svært gledelig og betyr mye for mange. Men å sikre ivaretakelse av og hensynet til kjøretøyhobbyen, samt sikre at det skal finnes drivstoff som gjør til at kjøretøyene kan brukes - er viktige politiske signaler som har en stor betydning for alle og utøvelsen av kjøretøyhobbyen i det lange løp.

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk