Tilbake til artikler

19. mars 2024

Rullende og bevegelige kulturminner

398606319_728346169311169_5672101312430360865_n.jpg

Kjøretøy har i altfor stor utstrekning manglet en faktisk anerkjennelse, som en viktig del av kulturlandskapet, fra det offentlige Norge. I mange land har bilen historisk sett tjent befolkningen vel. Den har betydd utdanning, arbeidsplasser og valgfrihet. I Norge har bilen stort sett vært sett på som et avgiftsobjekt. Der andre lands stater stolt har tatt vare på bilens historie, har ivaretakelsen i Norge i all hovedsak skjedd gjennom private initiativ.

Et stort skritt i riktig retning var derfor opprettelsen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen, som åpnet i 2019. Her tok Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet selv et ansvar for at kjøretøy er en viktig historie i nasjonens utvikling, som må bevares i et evighetsperspektiv.

I 2021 startet ordningen, som vi mener baner vei for å likestille statens anerkjennelse av kjøretøyhistorie med andre mer tradisjonelle kulturhistoriske fagfelt. Paradoksalt sett har bygningsvernet åpnet for en bevaring av garasjebygget mens ingen har påtatt seg et ansvar for objektet inne i den. AMCAR så at disse tingene hørte sammen og utgjorde en helhet. Motoriserte kjøretøy har muligens ført til de mest gjennomgripende endringene i vårt samfunn og levesett gjennom historien. Ivaretakelsen av objekter, som har vært en sentral del av denne utviklingen, er helt avgjørende for bringe denne kulturarven historisk korrekt videre til kommende generasjoner.
Siden støtteordningen for rullende- og bevegelige kulturminner ble startet i 2021 ser man at søknadsinngangen har avtatt og Kulturminnefondet oppfordrer derfor folk med objekter til å søke.

 

Fondet har en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikke-motoriserte farkoster. Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk. Følgende forutsetninger settes til søknader til ordningen:

-          Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten

-          Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse

-          Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie

-          Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert på de tiltak det søkes om, framdriftsplan og framtidig bruk.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.

Mer informasjon om finner du på hos Kulturminnefondet.

Bilder hentet fra Kongelig Edsel på Facebook

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk